LIBERTY 4 LIFE

"I RING RING YOU, YOU HELLO ME BACK" — Paradise®x Objoff Capsule
Tuesday, October 19th 2021
Written by Gumn//Nghi P__

'Ừ thì, Objoff bán đồ.'

- đến gạch cũng hát, mừng vui reo hò.

Lâng lâng ring rỉng rỉng ring,

Ghé tai nghe máy, hello thiên đường.