LIBERTY 4 LIFE

"MY DEAR VIETNAMESE FELLOW COMPATRIOTS, DO YOU ALL HEAR ME?"
Monday, September 5th 2022
Written by TANY

"Tôi nói đồng bào có nghe rõ hay không?" - Chủ Tịch Hồ Chí Minh